Vzdělávání osob se zdravotním postižením

11.12.2013 09:49

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák
dosáhne 17. roku věku.
Žák, který po jejím splnění nezískal základní vzdělání může pokračovat v základním vzdělávání , nejdéle však do
konce školního roku , v němž dosáhne 18. roku věku. Podmínkou je žádost zákonného zástupce a splnění
podmínek, stanovených na základě zákona.
Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy nevýjimečných případech povolit pokračování v základním
vzdělávání do konce školního roku, v němž dosáhne 20. roku věku . Se souhlasem zřizovatele školy až do 26.
roku (novela školského zákona, 158/2006 Sb.).

Více info: